Contacts

Address: 32 Orozbekov str., Bishkek, Kyrgyz Republic


+996 312 97 98 98
+996 700 16 77 78


hotel@ambassador.kg